Психолог

От месец ноември 2018 година към екипа на ДГ 55 „Иглика” се присъедини психолог. Основната дейност на психолога е осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие – превенция, диагностика и консултиране и допълнителна подкрепа за личностно развитие – оценка на потребностите и интервенции по посока психичното, емоционалното и социалното развитие на децата.

Психологът извършва консултантска и експертна дейност, която включва индиви-дуална и групова работа с деца, родители и педагогически специалисти. Грижи се за благоприятния социо-емоционален климат в детската градина, взаимоотношенията между децата и възрастните, родителите и персоналът в детската градина. На Ваше разположение е при нужда от информация, професионален съвет и подкрепа.

Приемно време за родители:

  • 8:00-9:00 – 12:00-14:00
  • или след предварителна уговорка.

Божидара Цуцуманова