Обществен съвет

Обществен съвет към ДГ 55 ‘Иглика‘

Общественият съвет в системата на предучилищното образование,  има за цел създаването на условия за активна и демократично функционираща общност. Той е орган за подпомагане развитието детската градина и за граждански контрол на управлението. /Чл.265,ал.1 и 2 от ЗПУО и чл. 2 от ПСУДОСДГУ /

Общественият съвет в ДГ-55“Иглика“се състои от нечетен брой членове/представители от всички възрастово групи/ излъчени от родителите и включващ един представител на финансиращия орган/чл.6, чл.7 от ПСУДОСДГУ/

Дейност на обществения съвет:

 1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението и.
 2. Участва с представител в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията.
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина.
 5. Съгласува учебния план.
 6. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт.
 7. Съгласува избора на учителите на познавателни книжки, които се предоставят за безвъзмездно ползване.
 8. Участва с представител при създаването и приемането на етичния кодекс.
 9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.

Общественият съвет заседава най-малко 4 пъти годишно, като първото заседание е задължително в началото на учебната година.

ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ МАНДАТ 2019-2022г.

Състав

 • Елена Владимирова Костова- Председател -представител на родителите
 • Виолета Ангелова Бакърджиева- представител на родителите
 • Иван Георгиев Вълков-   представител на родителите
 • Цветелина Дочева Нанева-  представител на родителите
 • Лора Ласкова- гл.експерт „Спорт“- СО-район Люлин

 

Документи

Правилник
Протоколи 2020 г.